halico
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,323
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.17%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 12.55
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có