halico
  • Hạng 138
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,323
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 73.17%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 12.55
  • Thời gian tham gia 1 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có