thangbx132
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,089
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thangbx1320 - 2 viphung
thangbx1320 - 9 mjetran