gaothui123
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,649
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 11 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gaothui1230 - 2 suoingoc
gaothui1230 - 3 kiennguyen
gaothui1230 - 6 frankho