huyenbibi2411
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,092
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyenbibi24111 - 3 thaidinh
huyenbibi24112 - 0 kulang3008