nganntt13opsp18
  • Hạng ...
  • Ngọc 772
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 7.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có