ngaltq1opsp02
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,153
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 8.75
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có