hapham4
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,443
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 3.25
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có