chinnt2
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,240
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có