thaidinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,733
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.52%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có