thaidinh
  • Hạng 185
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,128
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.29%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có