yenpth11
  • Hạng ...
  • Ngọc 972
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yenpth110 - 2 thaidinh