mynt5
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,345
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 3.25
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mynt50 - 2 thaidinh
mynt52 - 1 chinnt2
mynt52 - 3 hoantt24
mynt51 - 1 hiepvh
mynt54 - 1 huongnl8