tubui1
  • Hạng ...
  • Ngọc 678
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 4.25
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có