thuttm2
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,747
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 21.43%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có