duyentran
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,177
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
duyentran0 - 2 ductlt
duyentran2 - 1 quyennhopsp66
duyentran0 - 7 nganntt13opsp18
duyentran0 - 8 thaidinh