truongiiiphong
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,227
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 26.67%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 3.69
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có