shadowpika
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,793
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 2.57
  • Thời gian tham gia 3 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có