witsiu2k5
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,372
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.33%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 1.81
  • Thời gian tham gia 7 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có