khongbietai1111
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,206
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khongbietai11111 - 1 peheo
khongbietai11111 - 3 beyeupk