giodaumua
  • Hạng ...
  • Ngọc 739
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 2.15
  • Thời gian tham gia 7 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có