banghoang
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,355
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 5.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
banghoang0 - 6 ekxanh
banghoang3 - 8 heodat91
banghoang0 - 1 lenka
banghoang0 - 5 nammien
banghoang2 - 9 mynno
banghoang1 - 0 alecharry91