jjsiiks
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,013
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
jjsiiks0 - 1 thutrang
jjsiiks0 - 3 manet
jjsiiks1 - 1 hsgly
jjsiiks0 - 1 hsghoa