hsgly
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hsgly0 - 3 thutrang
hsgly0 - 2 manet
hsgly1 - 1 jjsiiks
hsgly0 - 1 trannhat
hsgly0 - 2 hsghoa