mmmon
  • Hạng ...
  • Ngọc 138,204
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.48%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có