amaan
  • Hạng 71
  • Ngọc 1,864
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.42%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 7 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có