amaan
  • Hạng 195
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,996
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 19.44%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có