dtanthien789
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,026
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dtanthien7890 - 1 lyquoc
dtanthien7891 - 2 bibi0101
dtanthien7890 - 1 viphung