jahi123
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,551
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 8.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có