kakashiii01
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kakashiii010 - 2 alecharry91
kakashiii011 - 0 manet
kakashiii010 - 1 kumthya
kakashiii010 - 1 caonhocodon