nqgxi
  • Hạng 297
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,075
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 6.29
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nqgxi1 - 4 umsang
nqgxi0 - 1 tuliphalan
nqgxi0 - 5 tahuuson
nqgxi0 - 1 maneat
nqgxi1 - 9 vesau
nqgxi0 - 1 huynhbaobao
nqgxi0 - 1 manet
nqgxi0 - 8 tahuy
nqgxi0 - 2 tuoiconrong
nqgxi2 - 10 cuopbiensoh2o