kumthya
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,659
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.59%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 66.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có