hsghoa
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,075
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hsghoa3 - 5 dannyvnn
hsghoa6 - 9 viphung
hsghoa1 - 0 toigalam
hsghoa2 - 1 lucky
hsghoa2 - 0 gaodo
hsghoa3 - 2 thuyt1
hsghoa2 - 2 mjetran
hsghoa1 - 0 hsganh
hsghoa1 - 0 jjsiiks
hsghoa2 - 0 hsgly
hsghoa15 - 10 lvtrung
hsghoa1 - 0 giacmomh