chinhanvo012
  • Hạng 193
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,501
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 6.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 1.36
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có