interwar1283
  • Hạng 337
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,394
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 72.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 10.25
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có