lethamm
  • Hạng 565
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,840
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lethamm2 - 6 kumthya
lethamm2 - 1 supersen
lethamm1 - 4 heodat91
lethamm0 - 2 binhphonui
lethamm0 - 2 thuong95
lethamm0 - 3 alphax