carocuibap28
  • Hạng 111
  • Khiên ...
  • Ngọc 20,511
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 79.55%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 15.64
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có