kumthy
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,850
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 17.33
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có