lekhuong22
  • Hạng 124
  • Khiên ...
  • Ngọc 6,377
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 5.41%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có