chesser
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,310
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 17.65%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 10.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có