muaxuanden
  • Hạng 71
  • Khiên ...
  • Ngọc 22,819
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 88.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 1 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có