buinhung
  • Hạng 564
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,848
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có