alexrenekton0211
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 16,268
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 55.81%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 4.92
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
alexrenekton02110 - 6 wibunotsimpttv2k7
alexrenekton02110 - 1 hocchoicaro
alexrenekton02110 - 1 huynhbaobao
alexrenekton02111 - 0 shinken
alexrenekton02110 - 2 ampen
alexrenekton02110 - 1 onlytrust
alexrenekton02113 - 9 quangkohocgioi
alexrenekton02112 - 0 aimbot
alexrenekton02110 - 1 lucky
alexrenekton021111 - 18 khangnongrdo
alexrenekton02111 - 0 phamgiakhanhb
alexrenekton02115 - 0 khanghoinongroido
alexrenekton02110 - 2 loclatoi
alexrenekton02110 - 1 gaodo
alexrenekton02110 - 2 thuyt1
alexrenekton02111 - 0 buinhung
alexrenekton02115 - 0 gbrvygyaby03vy
alexrenekton02116 - 12 anhnongroido
alexrenekton02110 - 2 ledieu22803
alexrenekton02114 - 0 hoangthiem88
alexrenekton02111 - 0 trantunglam1112000
alexrenekton02115 - 0 khangizsostupid456
alexrenekton02111 - 0 heheboiz
alexrenekton02116 - 0 khangkonong
alexrenekton02111 - 0 kairos
alexrenekton02117 - 0 muanitko09842
alexrenekton02117 - 0 bombno9876
alexrenekton02118 - 0 dragon78933q
alexrenekton02110 - 1 mainhat
alexrenekton02119 - 0 caigihe098743e23e
alexrenekton02119 - 0 nhinbhaohan09876
alexrenekton021111 - 1 nhinbietdanchoi34679
alexrenekton021110 - 0 lienngusibuoi098
alexrenekton021116 - 0 tbnaptx48502cong
alexrenekton021119 - 0 oivuiqua34567
alexrenekton02110 - 1 myhangsg
alexrenekton021117 - 0 emthichcatuoi2456789
alexrenekton021128 - 0 suzieonline0211
alexrenekton02110 - 2 linda
alexrenekton02110 - 1 serahwang
alexrenekton02110 - 1 diquathoigian
alexrenekton02110 - 3 bikty
alexrenekton021146 - 2 fishtuoi02