vomyna1
  • Hạng 151
  • Khiên ...
  • Ngọc 12,691
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 38.25
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có