huymaster04
  • Hạng 368
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,015
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 13.95%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 12.13
  • Thời gian tham gia 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có