ngthuykieu
  • Hạng ...
  • Ngọc 642
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngthuykieu0 - 1 hihi112
ngthuykieu0 - 1 tahuy
ngthuykieu0 - 1 yumkhin
ngthuykieu0 - 1 nomad