quynhdang21
  • Hạng ...
  • Ngọc 706
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quynhdang210 - 1 vtvtvt
quynhdang210 - 1 nomad