longgg
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,002
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
longgg0 - 3 hamynn
longgg0 - 2 hieula
longgg1 - 0 lenka