huyyhuyy
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,144
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.32
  • Thời gian tham gia 7 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có