tuilaanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,712
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.63%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 10 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có