taysobavuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,405
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 10 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có