thanhduy100784buon
  • Hạng ...
  • Ngọc 849
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhduy100784buon0 - 1 nomad