lamer
  • Hạng ...
  • Ngọc 27,578
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.91%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 4.33
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có